Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
DIAGNOZA
diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w zakresie rozpoznawania i  określania możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno-wychowawczych, wskazania sposobu i zakresu ich zaspokajania, określanie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce oraz problemów wychowawczych uczniów,
- diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
- diagnoza dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
- diagnoza zainteresowa
ń i predyspozycji zawodowych,
- diagnoza wad wymowy,
- diagnoza lateralizacji,
- diagnoza narządów słuchu i wzroku wg Programów „Słyszę...” i„Widzę ...”KONSULTACJE
psycholodzy, pedagodzy i logopedzi Poradni udzielają konsultacji rodzicom, nauczycielom, uczniom i młodzieży oraz pracownikom socjalnym, służbie zdrowia i innych osobom w zakresie :
- wspomagania rozwoju dziecka,
- wspomagania procesu wychowania dzieci i młodzieży,
- rozwiązywania problemów dorastania i innych sytuacji problemowych,
psycholodzy, pedagodzy i logopedzi Poradni udzielają pomocy instruktażowo-merytorycznej nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym, logopedom i terapeutom szkolnym.TERAPIA
na terenie Poradni w zakresie terapii prowadzone są następujące formy :
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- terapia logopedyczna,
- terapia pedagogiczna dla dyslektyków,
- zajęcia relaksacyjne,
- indywidualna terapia psychologiczna,
- spotkania mediacyjne np. rodzic - dziecko,
- cykliczne rozmowy o charakterze terapeutycznym (rodzice, dzieci, młodzież),
- socjoterapia.PSYCHOEDUKACJA I DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
w zakresie psychoedukacji i działalności profilaktycznej Poradnia :
wspomaga rozwój dzieci i młodzieży (np. zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół),
wspomaga wychowawczą funkcję rodziny (np. spotkania z rodzicami na terenie Poradni, placówek i szkół),
wspomaga rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli (np. zajęcia z rodzicami, szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”),
prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i konsultacyjną w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,
wspiera rodzinę, szkołę i społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
współpracuje ze służbą zdrowia, opieką społeczną, policją, kuratorami sądowymi w celu minimalizowania objawów i skutków zaburze
ń rozwojowych oraz inicjuje różnorakie formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia,
uczestniczy i współorganizuje realizację programów profilaktycznych np. Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Gimnazjum, Daj Dziecku Uśmiech,
jest współtwórcą i koordynatorem projektu  „Rozwi
ń skrzydła” (w ramach realizacji programu MEN),
uczestniczy w festynach i imprezach rekreacyjno-sportowych np. Skarby Depresji, Bezpieczne Lato.DORADZTWO
Poradni prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne:
dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i innych osób,
dla młodzieży i osób dorosłych (absolwentów) w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.MEDIACJA I INTERWENCJA W ŚRODOWISKU UCZNIA
Poradnia podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne na wniosek rodziców, młodzieży i nauczycieli. Interwencje dotyczą w szczególności sytuacji kryzysowych np. próby samobójcze, śmierć ucznia. W tym zakresie współpracujemy z placówkami oferującymi specjalistyczną pomoc.DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Poradnia prowadzi działalność informacyjną dla rodziców, nauczycieli i uczniów z palcówek w rejonie działania Poradni.
FORMY POMOCY REALIZOWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ
Wszelkie działania Poradni mają na względzie poszanowanie praw
i potrzeb dzieci oraz respektowanie zasad i postanowień konwencji
o prawach dziecka.
Zadania