Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub ucznia pełnoletniego wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie objęcia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnia posiada pełny zakres uprawnień do orzekania i opiniowania wszystkich niepełnosprawności:

  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
  • niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja,
  • niepełnosprawność narządu słuchu (dziecko niesłyszące lub słabosłyszące),
  • niepełnosprawność narządu wzroku (dziecko niewidome lub słabowidzące),
  • autyzm, w tym Zespół Aspergera,
  • z więcej niż jedną niepełnosprawnością (niepełnosprawności sprzężone)

 

oraz wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanie społeczne.

Orzeczenia przekazywane są wyłącznie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobie pełnoletniej, której orzeczenie dotyczy.