Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku jest jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego.

Istniejemy od 1 stycznia 1967 roku. Usługi świadczone przez Poradnię są dobrowolne i bezpłatne.


Naszą ofertę kierujemy do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców z terenu działania Poradni: Miasto i Gmina Pasłęk, Miasto i Gmina Młynary, Gmina Rychliki, Gmina Godkowo, Gmina Elbląg, Miasto i Gmina Tolkmicko, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Markusy, Gmina Milejewo.

Diagnozujemy dzieci i młodzież oraz udzielamy dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizujemy zadania profilaktyczne i wspieramy wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek.

ZAKRES SPECJALIZACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ

 

Nazwisko i imię

stanowisko, specjalizacja

 

Problematyka

Brewka Teresa

- dyrektor, pedagog, mediator,  

  doradca zawodowy, doradca

  rodzinny,  terapeuta

  pedagogiczny

- doradztwo edukacyjno-zawodowe (dzieci i młodzież z grup dyspanseryjnych, osoby niezdecydowane),

- konsultacje i doradztwo (młodzież, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy placówek)

Oskroba Dorota

- pedagog, surdopedagog

- diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabosłyszących i niesłyszących,

- terapia pedagogiczna dysleksji rozwojowej,

- terapeuta EEG Biofeedback

Romancewicz Elżbieta

- pedagog, oligofrenopedagog,

  tyflopedagog, terapeuta

  pedagogiczny

- diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabowidzących i niewidzących,

- terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,

- zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

Strzelecka Joanna

- pedagog, socjoterapeuta,

  mediator, doradca rodzinny,

  specjalista ds. przeciwdziałania

  przemocy w rodzinie

- diagnoza pedagogiczna,

- socjoterapia,

- trener programu UNPLUGGED i innych programów z zakresu profilaktyki uzależnień

i zdrowia,

- pomoc osobom doświadczającym przemocy,

- grupy rozwojowe, grupy wsparcia

Matylda Karwaszewska

- pedagog, surdopedagog,

 

- diagnoza i terapia pedagogiczna,

- techniki informacyjno-komputerowe w terapii pedagogicznej

Barbara Uhryn

- pedagog, surdopedagog,

   tyflopedagog, socjoterapeuta

 

- diagnoza i terapia pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabosłyszących i niesłyszących,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabowidzących  i niewidzących

Hintz Anna

- psycholog, doradca zawodowy

- diagnoza  i terapia psychologiczna,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- terapueta EEG Biofeedback,

- terapueta metody Instrumental Enrichment,

- psychologia kliniczna

Tatarynowicz Marcelina

- psycholog, praktyk NLP

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- terapia systemowa,

- praktyk NLP,

Piasecka Monika

- psycholog,

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- terapia behawioralna dzieci ze spectrum autyzmu,

- terapeuta EEG Biofeedback,

- problematyka ADHD

Małgorzata Olszewska – Niedziałek

- psycholog, psychoonkolog,

  psychotraumatolog

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- terapia EMDR,

- problematyka traumy

Magdalena

Kaczorowska-Kraj

- psycholog, terapeuta

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- praca konsultacyjno-informacyjna,

- problematyka dzieci ze spectrum autyzmu

Łucja Woch

- psycholog, doradca zawodowy

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- praca konsultacyjno-informacyjna,

- coaching życiowy,

- doradztwo zawodowe

Ewa Gościniak

- pedagog, terapeuta

  pedagogiczny

- terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- doradztwo i instruktaż dla nauczycieli i rodziców

Fekieta Anetta

- logopeda, neurologopeda

 

- diagnoza i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

- wczesne wspomaganie rozwoju

Zasada Dagmara

- logopeda, neurologopeda

- diagnoza  i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

 

 

 

 

ZESPOŁY DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE

 

Zespół diagnostyczno-konsultacyjny

 

Placówki oświatowe

 

Małgorzata Olszewska-Niedziałek

Matylda Karwaszewska 

 

1.     Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku

2.     Zespół Szkół w Pasłęku

 

Tatarynowicz Marcelina

Oskroba Dorota

 

 

1.     Szkoła Podstawowa w Godkowie

2.     Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy

3.     Szkoła Podstawowa w Pilonie

4.     Szkoła Podstawowa w Węzinie

5.     Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku

6.     Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

7.     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Pomorskiej Wsi

 

 

Piasecka Monika

Romancewicz Elżbieta

 

1.     Szkoła Podstawowa w Rychlikach

2.     Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku

3.     Przedszkole nr 1 w Pasłęku

4.     Przedszkole nr 2 w Pasłęku

5.     Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym

 

 

Hintz Anna

Strzelecka Joanna

 

1.     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Zielonce Pasłęckiej

2.     Szkoła Podstawowa w Młynarach

3.     Przedszkole w Młynarach

4.     Szkoła Podstawowa w Rogajnach

5.     Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

 

 

Magdalena Kaczorowska-Kraj

Strzelecka Joanna

 

 

1.     Szkoła Podstawowa w Zwierznie

2.     Szkoła Podstawowa w Żurawcu

3.     Szkoła Podstawowa w Nowakowie

 

 

Łucja Woch

Barbara Uhryn

 

 

1.     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku

2.     Szkoła Podstawowa w Łęczu

3.     Szkoła Podstawowa w Pogrodziu

4.     Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu

5.     Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim

6.     Zespół Szkół w Jegłowniku

7.     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie