Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku jest jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego. Istniejemy od 1 stycznia 1967 roku. Usługi świadczone przez Poradnię są dobrowolne
i bezpłatne. Naszą ofertę kierujemy do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców z terenu działania Poradni:  Miasto i Gmina Pasłęk, Miasto i Gmina Młynary, Gmina Rychliki, Gmina Godkowo oraz część Gminy Elbląg (rejon Szkoły Podstawowej
w Pilonie i Szkoły Podstawowej w Węzinie). Diagnozujemy dzieci i młodzież oraz udzielamy dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizujemy zadania profilaktyczne i wspieramy wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek.

ZAKRES SPECJALIZACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ

 

Nazwisko i imię - stanowisko, specjalizacja

 

 

Problematyka

 

Brewka Teresa

– dyrektor, pedagog, doradca zawodowy, doradca rodzinny, mediator, terapeuta pedagogiczny

 

 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe (dzieci i młodzież z grup

  dyspanseryjnych, osoby niezdecydowane),

- konsultacje i doradztwo (młodzież, rodzice,

  nauczyciele, dyrektorzy placówek)

 

 

 

Ślesińska Teresa

– pedagog, socjoterapueta

 

- diagnoza pedagogiczna,

- socjoterapia,  

- realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,

- realizator programu Porozumienie bez przemocy
   wg Marshalla B. Rosenberga,

- treningi relaksacyjne,

- drama

 

 

Oskroba Dorota

– pedagog, surdopedagog

 

- diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabo słyszących                            i niesłyszących,

- terapia pedagogiczna dysleksji rozwojowej,

- terapeuta EEG Biofeedback

 

 

Romancewicz  Elżbieta

– pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy

 

- diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabo widzących                            i niewidomych,

-  terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku  szkolnym,

-  zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

 

 

Strzelecka Joanna

– pedagog, socjoterapeuta, mediator, doradca rodzinny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

- diagnoza pedagogiczna,

- socjoterapia,

- trener programu UNPLUGGED i innych programów z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia,

- pomoc osobom doświadczającym przemocy,

- grupy rozwojowe, grupy wsparcia

 

Fekieta Anetta

– logopeda, neurologopeda

 

- diagnoza i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami              neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

 

 

Zasada Dagmara

– logopeda, neurologopeda

 

- diagnoza  i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami            neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

 

Hintz Anna

– psycholog, doradca zawodowy

 

- diagnoza  i terapia psychologiczna,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- terapueta EEG Biofeedback,

- terapueta metody Instrumental Enrichment,

- psychologia kliniczna

 

 

Tatarynowicz Marcelina

– psycholog, trener, praktyk NLP, animator profilaktyki środowiskowej

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- trener programów z zakresu profilaktyki uzależnień,

- terapia systemowa,

- terapia Ericksonowska

- realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,

- praktyk NLP,

- interwencja kryzysowa,

- problematyka nadużyć seksualnych

-Sensoplastyka® Trener Ist

 

 

Piasecka Monika

– psycholog, terapeuta behawioralny

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- terapia behawioralna dzieci z autyzmem i Zespołem     Aspergera,

- terapeuta EEG Biofeedback,

- problematyka ADHD

 

Bożenna Romanowska

– pedagog, terapeuta pedagogiczny

- terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym
i  wczesnoszkolnym,

- doradztwo i instruktaż dla nauczycieli i rodziców

 

 

Szulecka Sylwia

- psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

 

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- terapia poznawczo-behawioralna,

- terapia systemowa,

- terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,

- realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,

- interwencja kryzysowa,

- psychologia kliniczna

 

 

 

ZESPOŁY DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE

 

 

Zespół diagnostyczno-konsultacyjny

 

Placówki oświatowe

 

 

Sylwia Szulecka

Ślesińska Teresa 

 

 

1.      Szkoła Podstawowa w Rogajnach

2.      Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku

 

 

Tatarynowicz Marcelina

Oskroba Dorota

 

1.      Szkoła Podstawowa w Godkowie

2.      Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy

3.      Szkoła Podstawowa w Pilonie

4.      Szkoła Podstawowa w Węzinie

5.      Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku

6.      Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

 

 

Piasecka Monika

Romancewicz Elżbieta

 

1.      Szkoła Podstawowa w Rychlikach

2.      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku

3.      Przedszkole nr 1 w Pasłęku

4.      Przedszkole nr 2 w Pasłęku

 

 

Hintz Anna

Strzelecka Joanna

 

 

1.      Szkoła Podstawowa w Błudowie

2.      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

3.      Szkoła Podstawowa w Młynarach

4.      Przedszkole w Młynarach

5.      Zespół Szkół w Pasłęku

6.      Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku