Wydarzenia

Kolejni nauczyciele i wychowawcy ze szkół i placówek oświatowych zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej realizacji rekomendowanego programu profilaktyki uzależnień kierowanego do uczniów w wieku 12-14 lat. Treści programu mogą być też wykorzystywane w realizacji programów profilaktyczno - wychowawczych szkół, w tym szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy szkolenia określili program jako: ciekawy, interesujący, atrakcyjny, skuteczny, praktyczny, potrzebny, wspomagający, integrujący, uświadamiający zagrożenia, pomocny.

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

foto

W dniu 16.01.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku odbyło się spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wiesławy Szafrańskiej-Bortkiewicz, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz Anny Zdaniukiewicz, starszego wizytatora, które były obecne na spotkaniu. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Zając, wicestarosta elbląski oraz Wioletta Janas, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

Dyrektor Poradni w Pasłęku, Teresa Brewka przedstawiła placówkę, zaprezentowała ofertę pomocową oraz omówiła wnioski wynikające z bieżącej pracy placówki dotyczące w szczególności wzrostu zapotrzebowania na konsultacje i terapię psychologiczną, sytuacji problemowych zgłaszanych przez szkoły, wyzwań związanych z coraz bardziej złożonymi problemami diagnostycznymi.

Joanna Strzelecka, pedagog i trener z pasłęckiej Poradni, zaprezentowała program profilaktyczny „Unplugged” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii. Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat oraz zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci.

W drugiej części spotkania poruszono bieżącą problematykę poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, omówiono przygotowywane zmiany oraz ewentualne dodatkowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych.