Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Dokumentacja zgłoszeniowa

 1.      Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne w związku z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi, rozwojowymi wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2
 • przez przedszkole, oddział przedszkolny druku „Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną” – załącznik nr 3

 2.       Zgłoszenie ucznia na badanie psychologiczno-pedagogiczne z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2,  „Informacja o uczniu
  z trudnościami w pisaniu i czytaniu” – załącznik nr 4  i/lub „Informacja o uczniu
  z trudnościami w nauce matematyki” – załącznik nr 5

 3.       Zgłoszenie dziecka/ucznia na badania logopedyczne wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez przedszkole, oddział przedszkolny druku „Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną” – załącznik nr 3
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

 4.       Zgłoszenie dziecka na badanie lateralizacji wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez przedszkole, oddział przedszkolny druku „Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną” – załącznik nr 3 oraz 1-3 opisane rysunki dziecka (np. temat dowolny, postać ludzka, figury geometryczne)

 5.       Zgłoszenie ucznia na badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Opinia o uczniu zgłaszanym na badania predyspozycji
  i zainteresowań zawodowych” – załącznik nr 6

 6.       Zgłoszenie ucznia z problemami zdrowotnymi na badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Opinia o uczniu zgłaszanym na badania predyspozycji
  i zainteresowań zawodowych”– załącznik 6 oraz „Karta badania dziecka z przewlekłymi problemami zdrowotnymi” – załącznik nr 7

 7.       Zgłoszenie ucznia na badania w związku z potrzebą objęcia  nauczaniem indywidualnym wymaga uzupełniania:

 • przez lekarza druku „Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego”
  – załącznik nr 8
 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

 8.       Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym wymaga uzupełniania:

 • przez lekarza druku „Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego”
  - załącznik nr 8
 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez przedszkole, oddział przedszkolny druku „Informacja nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną” – załącznik nr 3

 9.       Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność w zakresie narządu słuchu wymaga uzupełnienia:

 • przez lekarza druku „Zaświadczenie lekarskie (dziecko słabosłyszące lub niesłyszące) do potrzeb Zespołu Orzekającego” – załącznik nr 9
 • przez rodzica druku  „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku  „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

 10.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym
ze względu na niepełnosprawność w zakresie narządu wzroku  wymaga uzupełnienia:

 • przez lekarza druku „Zaświadczenie lekarskie (diagnoza okulistyczna) do potrzeb Zespołu Orzekającego – załącznik nr 10
 • przez rodzica druku  „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

 11.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym
ze względu na niepełnosprawność  ruchową, w tym afazję wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty (neurolog, ortopeda, chirurg, lekarz
o specjalności rehabilitacja)

 12.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku  „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku  „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

oraz zaświadczenia od lekarza psychiatry i/lub poradni specjalistycznej dla dzieci z autyzmem

 13.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym
ze względu na niepełnosprawność intelektualną wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

 14.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia kształceniem specjalnym
ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • przez szkołę druku „Informacja o uczniu” – załącznik nr 2

oraz zaświadczenia od lekarza psychiatry i/lub zaświadczenia, opinii kuratora, sądu, policji, asystenta rodziny

 15.   Zgłoszenie dziecka na badania w związku z potrzebą objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju wymaga uzupełnienia:

 • przez rodzica druku  „Zgłoszenie na badania” – załącznik nr 1
 • w przypadku dziecka objętego opieką instytucjonalną przez żłobek, przedszkole lub oddział przedszkolny druku  „Informacja nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną” – załącznik nr 3

 16.   Zgłoszenie dziecka na konsultację specjalistyczną: psychologiczną, pedagogiczną wymaga uzupełnienia przez rodzica/prawnego opiekuna druku „Wniosek o konsultację psychologiczną/ pedagogiczną” – załącznik nr 11

 17.   Zgłoszenie dziecka do Poradni o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną indywidualną lub grupową wymaga uzupełniania przez rodzica/prawnego opiekuna druku „Zgłoszenie o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną” – załącznik nr 12